Radio Centrum - nagrody jakie lubisz !

REGULAMIN konkursu „LECĘ, BO CHCĘ”

25 skoków spadochronowych na 25 urodziny Radia Centrum

§ 1. DEFINICJE i OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

Użyte w niniejszym Regulaminie konkursu „LECĘ, BO CHCĘ” - 25 skoków spadochronowych na 25 urodziny Radia Centrum pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. Organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, NIP: 618-004-43-14, nadające całodobowy program w Radiu Centrum na częstotliwości 106.4 fm - rozgłośni radiowej, na antenie której będzie organizowany Konkurs;
 2. Fundator Nagród - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6, 62 – 800 Kalisz, NIP:618-004-43-14;
 3. Radio - Radio Centrum 106.4;
 4. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „LECĘ, BO CHCĘ” - 25 skoków spadochronowych na 25 urodziny Radia Centrum na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
 6. Czas trwania Konkursu – okres od 16 lutego 2017 roku do 12 marca 2017 roku, codziennie przez 25 dni;
 7. Nagroda – tandemowy skok spadochronowy;
 8. Promesa Nagrody – zaświadczenie o prawie do realizacji Nagrody;
 9. Zwycięzca Konkursu – uczestnik Konkursu, który danego dnia nabył prawo do Nagrody;
 10. Zgłoszenie na skok tandemowy – zgłoszenie na skok tandemowy wraz z oświadczeniem o zdolności do korzystania z usługi lotniczej;
 11. Miejsce realizacji Nagrody – lotnisko Aeroklubu Ostrowskiego Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego;
 12. Wykonawca usługi – Anna Beneturska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pyrlandia Boogie;
 13. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki: jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada aktywny nr telefonu kontaktowego, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin pracowników Organizatora tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

§ 2. ZASADY KONKURSU, PROCEDURA ŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO, NAGRODY.

 1. Wprowadza się następujące zasady Konkursu:

1.1. codziennie od 16 lutego do 12 marca na antenie Radia między godz. 8:00 a 9:00 prezenter radiowy ogłasza rozpoczęcie konkursu i podaje pierwszą część pytania konkursowego w danym dniu;

1.2. między godz. 12:00 a 13:00 prezenter radiowy podaje drugą część pytania, stanowiącą z częścią pierwszą integralną całość - pełne pytanie konkursowe w danym dniu;

1.3. między godz. 15:00 a 16:00 prezenter radiowy ogłasza na antenie Radia etap udzielania odpowiedzi na wcześniej zadane (w 2 etapach) pytanie;

1.4. skuteczny udział w Konkursie wymaga, aby Uczestnicy Konkursu samodzielnie nawiązali połączenie telefoniczne z prowadzącym Konkurs prezenterem radiowym;

1.5. Nagrodę w danym dniu wygrywa Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy dodzwoni się z poprawną odpowiedzią na numer telefonu Radia: 625031064;

1.6. jeśli do godz. 16:00 w danym dniu żaden Uczestnik Konkursu nie udzieli poprawnej odpowiedzi, prezenter radiowy zamieszcza kompletne pytanie na profilu fejsbukowym Radia i informuje o tym słuchaczy na antenie Radia i czeka na poprawną odpowiedź telefoniczną pod numerem telefonu wskazanym w pkt 1.5;

1.7. kategoria pytań konkursowych – dziedzina Radio Centrum – historia, muzyka, program

2. Nagroda i zasady skorzystania z Nagrody:

2.1. Nagrodami dziennymi wydawanymi w Konkursie w czasie trwania Konkursu jest 25 równorzędnych nagród rzeczowych w postaci tandemowego skoku spadochronowego o wartości 399,00 zł brutto każdy;

2.2. Z Nagrody skorzystać może wyłącznie Zwycięzca Konkursu. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie, także w wypadku, gdy stan zdrowia lub inne okoliczności uniemożliwiają Zwycięzcy Konkursu skorzystanie z Nagrody osobiście;

2.3. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę.

§ 3. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na antenie Radia, na bieżąco w czasie trwania Konkursu.
 2. Promesa Nagrody z ustalonym terminem jej realizacji zostanie wydana Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora w siedzibie Radia pod adresem: Radio Centrum, 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 12.
 3. Promesę Nagrody można odebrać najpóźniej w terminie do dnia 27 marca 2017 roku.
 4. Warunkiem wydania Promesy Nagrody jest wylegitymowanie się przez Zwycięzcę Konkursu dokumentem tożsamości oraz podpisanie potwierdzenia jej odbioru.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
 6. Zwycięzca Konkursu przy odbiorze Promesy Nagrody składa oświadczenie o zdolności do korzystania z usługi lotniczej, według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do Regulaminu.
 7. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 8. W przypadku nieodebrania Promesy Nagrody, w terminie do 27 marca 2017 roku, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze Nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 10. W momencie przekazania i pokwitowania przez Zwycięzcę Konkursu odbioru Promesy Nagrody staje się on wyłącznie odpowiedzialny za Nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu Promesy Nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio Nagrody.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania obrazu oraz fonii ze skoków
  (w formie fotografii i filmów) z wizerunkami Zwycięzców Konkursu i ich publikacji na stronie rc.fm oraz facebook.com, na co poprzez udział w Konkursie Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę.

§ 4. TERMINY ORAZ SPOSOBY REALIZACJI NAGRODY.

 1. Wyznaczone terminy realizacji nagrody (3 transze) :
  sobota, 13 maja 2017 roku,
  sobota, 20 maja 2017 roku,
  sobota, 27 maja 2017 roku,
  termin realizacji Nagrody może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. O zmianie terminu Zwycięzcę Konkursu powiadomi telefonicznie lub e- mailowo Organizator.
 2. Zwycięzcy Konkursu, którzy nabyli prawo do Nagrody i odebrali za pokwitowaniem Promesę Nagrody winni stawić się w wyznaczonym terminie i o oznaczonej godzinie na Lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie k/ Ostrowa Wielkopolskiego z aktualną Promesą Nagrody.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu/odjazdu Zwycięzców Konkursu na lotnisko w Michałkowie w celu realizacji Nagrody (dojazd i odjazd odbywa się na koszt Zwycięzcy Konkursu).
 4. Zwycięzcy Konkursu, którzy uzyskali prawo do Nagrody winni okazać przedstawicielowi Organizatora aktualną Promesę Nagrody, uprawniającą do wykonania tandemowego skoku spadochronowego w wyznaczonym dniu.
 5. Po wykonaniu tandemowego skoku spadochronowego Zwycięzca Konkursu potwierdza realizację Nagrody poprzez złożenie podpisu na Protokóle realizacji usługi.
 6. Zwycięzcy Konkursu, którzy uzyskali prawo do Nagrody, a nie stawili się w terminie oznaczonym w Promesie Nagrody tracą prawo do Nagrody.

§ 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na piśmie, w terminie do 27 marca 2017 roku, w siedzibie Organizatora wskazanej w §1 pkt 1, z dopiskiem Konkurs „LECĘ, BO CHCĘ”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora wyłącznie na podstawie Regulaminu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz przekazania Nagród. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych powstałych z przyczyn leżących po stronie operatorów telefonii.
 3. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.rc.fm oraz w biurze Organizatora do 27 maja 2017 roku.
 4. Organizator ma prawo w każdym czasie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli powziął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

ORGANIZATOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na odbiór każdej nagrody wygranej w Radiu Centrum masz 14 dni od daty konkursu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA OŚWIADCZENIA WOLI DOT. WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - BĘDĄCA ELEMENTEM REGULAMINU KAŻDEGO KONKURSU LUB PLEBISCYTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU Z SIEDZIBĄ W: 62-800 KALISZ, UL.ŁAZIENNA 6, NA ANTENIE I STRONIE INTERNETOWEJ RADIA CENTRUM 106.4:

1. Uczestnicy Konkursu lub Plebiscytu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu lub Plebiscytu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

2. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

3. Zwycięzcy Konkursu lub Plebiscytu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie lub Plebiscycie.

4. Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie lub Plebiscycie.

5. Uczestnikom Konkursu lub Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

DODATKOWE INFORMACJE REGULAMINIOWE DOTYCZĄCE KONKURSÓW RADIA CENTRUM 106.4

1. Organizatorem konkursów Radia Centrum 106.4 jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6.

2. Regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na antenie, stronie www Organizatora i portalach społecznościowych Organizatora
Konkursy są otwarte dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników Radia oraz ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

4. Zwycięzca dowolnego konkursu radiowego może ponownie przystąpić do kolejnego dowolnego konkursu dopiero po upływie 2 tygodni.

5. Rozwiązania do konkursów należy podawać telefonicznie, nadsyłać drogą SMS, pocztą elektroniczną, wiadomością na portalu społecznościowym lub pocztą tradycyjną - w zależności od specyfiki konkursu, o której uczestnicy konkursu sa informowanie oddzielnie przy każdym oddzielnym konkursie

6. Udział w konkursie przez udzielenie odpowiedzi w kokursie, wymaga podania określonych każdrazowo przez Organizatora danych osobwych uczestnika. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.

7. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, nagroda nie zostanie przyznana.

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami), nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego; jeśli przekracza wartość 760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub zestawu).

10. Nagrody należy odebrać w siedzibie Radia pod adresem: ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Organizator nagród nie wysyła.

11. Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty jej wygrania w konkursie. Po tym terminie uczestnik konkursu traci prawo do nagrody

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatyczną akceptację indywidulanych, szczcegółowych warunków konkretnego konkursu i niniejszego ogólnego regulaminu konkursów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

14. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

15. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

16. Konkursy radiowe nie są "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

17. Radio jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu , o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego konkursu.

19. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rc.fmW sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.