Regulamin umieszczania ogłoszeń drobnych na www.RC.fm

Serwis www.RC.fm

jest własnością: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Łazienna 6, działającego na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr RIK - 9, Nr NIP: 618-00-44-314, Nr REGON: 000282814, które administruje i eksploatuje serwis www.RC.fm

Ogłoszeniodawcą

jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia w serwisie www.RC.fm

SimPay jest serwisem pomocniczym, wykorzystywanym w serwisie www.RC.fm do przyjmowania płatności od ogłoszeniodawców. Opis serwisu i jego regulamin zawarty jest pod adresem : www.simpay.pl

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Przyjmowanie ogłoszeń od Ogłoszeniodawców w celu umieszczenia w serwisie www.RC.fm jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zlecenia przyjmowane są na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Cennika widocznego w niniejszym regulaminie oraz w dziale Ogłoszenia serwisu www.RC.fm/ogloszenia, obowiązujących w dniu przyjęcia do realizacji przez serwis www.RC.fm
 3. Przyjmowanie zleceń do realizacji odbywa się w pełni automatycznie, on-line, przez dostępne w dziale serwisu Ogłoszenia Drobne: www.RC.fm/ogloszenia narzędzia. Proces przyjęcia i publikacji ogłoszenia poprzez serwis www.RC.fm obejmuje etapy:
  1. sformułowanie treści i zawartości graficznej ogłoszenia oraz jego automatyczna wycena
  2. automatyczne przyjęcie płatności od Ogłoszeniodawcy przez SMS i jej potwierdzenie
  3. wpisanie i wysłanie za pomocą narzędzia www.RC.fm/ogloszenia serwisu www.RC.fm kodu otrzymanego przez zwrotny SMS
  4. automatyczna publikacja ogłoszenia
 4. Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami serwisu www.RC.fm Serwis www.RC.fm nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za użyte w nim przez Ogłoszeniodawców elementy graficzne. Serwis www.RC.fm zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 5. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż przysługują mu wszelkie prawa niematerialne (autorskie, znaków towarowych, wynalazcze, tajemnicy handlowej) w zleconych do publikacji ogłoszeniach.
 6. Ogłoszenia publikowane w serwisie www.RC.fm w dziale "Ogłoszenia Drobne" zamieszczane są na okres 7 dni. Pojawiają się w chwili zatwierdzenia ogłoszenia i zrealizowania płatności za ogłoszenie.

CENNIK

 1. Usługa umieszczenia na 7 dni ogłoszenia o maksymalnej długości 800 znaków plus zdjęcia kosztuje serwisie www.RC.fm (podstrona Ogłoszenia Drobne): 2 złoty + 23% VAT.

PŁATNOŚĆ

 1. Serwis www.RC.fm wymaga wniesienia zapłaty za zgłoszone do publikacji ogłoszenia, zanim nastąpi ich publikacja.
 2. Do przyjmowania płatności poprzez SMS wykorzystywany jest serwis SimPay (www.simpay.pl). Płatności przyjmowane są w oparciu o regulamin serwisu SimPay, dostępny pod adresem: https://simpay.pl/dokumenty/simpay_regulamin_uzytkownik_koncowy.pdf
 3. Usługa działa tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a płatności SMS z nią związanych można dokonywać wyłacznie za pośrednictwem polskich operatorów GSM
 4. Błędna płatność SMS nie podlega zwrotowi, tworzy jedynie przedpłatę do wykorzystania w wysokości równej wartości złożonego zlecenia.

KOREKTA

 1. Opłacone i opublikowane w serwisie www.RC.fm ogłoszenia nie podlegają korekcie Ogłoszeniodawcy

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać do serwisu www.simplay.pl poprzez formularz reklamacyjny, dostępnym pod adresem: https://simpay.pl/reklamacje
 2. Szczegółowe zasady składania reklamacji zawiera Regulamin płatności SMS Premium, dostępnym pod adresem: https://simpay.pl/dokumenty/simpay_regulamin_uzytkownik_koncowy.pdf

INNE

 1. Złożenie zamówienia przez Ogłoszeniodawcę oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym Regulaminie raz Regulaminie serwisu SimPay dostępnym pod adresem: https://simpay.pl/dokumenty/simpay_regulamin_uzytkownik_koncowy.pdf
 2. Serwis www.RC.fm nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniami siły wyższej, a także nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików graficznych powstałe w trakcie ich przesyłki.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie serwisu www.RC.fm w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków serwisu www.RC.fm poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 4. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach i ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zlecenia na publikację ogłoszenia poprzez serwis www.RC.fm jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

KONTAKT

 1. Kontakt z administracją serwisu: grzesiekatrc.fm

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).