Prosna w... Ostrowie ?

Centralizacja, zmiany i... niespodzianki. To niesie ze sobą przyjęta już przez Sejm reforma zarządzania wodami w Polsce. Tymczasem z ministerialnej korespondencji, dotyczącej nowego prawa wynika, że zarząd kaliskiej rzeki Prosny ma się znaleźć w Ostrowie.

"Wystarczy rozłożyć mapę z wykazem podziału wód, aby jasno zobaczyć, że takie umiejscowienie zarządu jest zupełnie nieuzasadnione merytorycznie" - powiedział radiuCENTRUM kaliski radny miejski Dariusz Grodziński z PO.

"W ślad za tym idzie zatrudnienie specjalistów - około 80 osób. To dotyczy nie tylko samego Kalisza i samej rzeki Prosny, ale dotyczy to całego naszego subregionu. Chodzi o instytucję, chodzi o kadrę i decyzyjność - czyli choćby wydawanie pozwoleń wodno-prawnych. Przede wszystkim jednak chodzi i tę decyzyjność w rozumieniu merytorycznym."

na fot.: Dariusz Grodziński / kaliski radny miejski PO

W grudniu ma być wydane rozporządzenie ministra środowiska w tej sprawie - i wtedy zapadną ostateczne decyzje co do lokalizacji poszczególnych zarządów.

"Trzeba podjąć wszelkie działania polityczne - zarówno ze strony miasta, zespołu prezydenckiego, samego prezydenta, a także parlamentarzystów - szczególnie tych koalicyjnych, aby zarząd rzeki Prosny był ulokowany właśnie w Kaliszu" - przekonuje Dariusz Grodziński, który w tej wystosował list otwarty do włodarzy Kalisza.

Jak poinformował radioCENTRUM wiceprezydent Kalisza Artur Kijewski, miasto ze swej strony wystosowało pisma w tej sprawie: "Zareagowali też parlamentarzyści, wiele wskazuje na to, że sprawa będzie rozstrzygnięta z korzyścią dla Kalisza i zarząd będzie zlokalizowany właśnie nad Prosną. Czekamy jeszcze na oficjalne informacje w tej sprawie" - dodał Kijewski.

Kalisz, dn. 22 listopada 2017 r.

Dariusz Grodziński
radny Rady Miejskiej Kalisza

LIST OTWARTY
ws Zarządy Zlewni Rzeki Prosny


Parlament RP ustawą powołał do funkcjonowania Polskie Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, która jest instytucja odpowiadającą za zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w kraju. Wiąże się z tym faktem wiele obaw i zagrożeń, m.in. wzrost opat za wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych a także wzrost cen w całej gospodarce o charakterze produkcyjnym. Ale dziś chciałbym się skupić na zagrożeniu dla Kalisza. Na jego instytucjonalnej, kompetencyjnej, zadaniowej i symbolicznej degradacji.

Minister Środowiska ma w drodze rozporządzenia wydać akt wykonawczy lokujący instytucje zarządzające i nadzorujące na mapie Polski. Według rekomendacji „Wód Polskich” z 31 października 2017 roku i projektu tego rozporządzenia… Zarząd Zlewni rzeki Prosny ma być przeniesiony z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego! I to uwaga, nie z powodów merytorycznych, tylko (cyt.) „organizacyjno-logistycznych”.

Ostrów Wielkopolski nie ma nic wspólnego z rzeka Prosną a zarząd nad jej rejonem winien być w Kaliszu z oczywistych względów merytorycznych. W rejonie Kalisza znajdują się dwa zbiorniki retencyjne, rejonie Ostrowa – zero. W rejonie Kalisza znajduje się ponad 20 obiektów hydrotechnicznych, w rejonie Ostrowa – zero. Rejon Kalisz ma dwukrotnie większą długość cieków wodnych niż rejon Ostrowa Wielkopolskiego. Dlatego decyzje powinny zapadać i być wydawane w ramach zarządu w Kaliszu. To w naszym mieście powinno znaleźć zatrudnienie ok. 80 specjalistów w tym zakresie, a nie jak szacowane jest po zmianach tylko 10 osób do nadzoru, a rzeczone zatrudnienie 80 osób ma nastąpić w Ostrowie Wielkopolskim.

Panie Prezydencie Grzegorzu Sapiński – proszę zapewnić Wodom Polskim wszelkie „warunki organizacyno-logistyczne” na utworzenie zarządu. Miejsca znajdziemy pod dostatkiem, dość wspomnieć o opustoszałym budynku po Kaliskich Linii Autbusowych przy ul. Majkowskiej. Lokalizacji może być znacznie więcej i zaprezentować Wodom Polskim także i inne lokalizacje. Prosze nie dopuścić do dalszej degradacji byłego miasta wojewódzkiego. Podobno po to Pan się zapisywał do kolejnej w swoim życiorysie organizacji politycznej!

Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak – odpowiada Pan za ochronę środowiska w naszym mieście. To nie tylko fotografowanie się z i tak od wielu lat sadzonymi kwiatkami i drzewami. Trzeba walczyć aby naszego miasta nie odrzeć z decyzyjności i instytucji w zakresie zarządu nad wodami. Mamy wszak w tym zakresie wielu specjalistów. Musi Pani o to walczyć!

Panie Wiceprezydencie Arturze Kijewski – tyle Pan mówił o „powrocie miasta nad rzekę Prosnę”, teraz czas na czyny, nie słowa. Proszę wespół z parlamentarzystami przeciwdziałać temu nielogicznemu i niemerytorycznemu zabiegowi politycznemu!

Z poważaniem

Dariusz Grodziński

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).