Iskrzy

Konflikt w Straży Miejskiej w Kaliszu trwa. We wtorek do kaliskich mediów trafił list Arkadiusza Maciejewskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Miasta Kalisza, w którym opisał nieprawidłowości, jakie mają miejsce u municypalnych. Chodzi o odwołanie Komendanta Straży Miejskiej Kalisza, Dariusza Hybsia, którego obwiniają za m.in. nieprawidłowo wypłacane dodatki nocne czy nieprawidłowo rozliczany czas pracy.

"Jeżeli powstaje jakikolwiek konflikt należy go rozwiązać. Moje starania i jakiekolwiek poczynania w tym kierunku zawsze były pozytywne. Natomiast stanowisko zastępcy przewodniczącego związków zawodowych zawsze były negatywne. Wręcz przeciwne, aby taki konflikt mógł się rozwiązać. Nieprawdziwe informacje przekazane do opinii publicznej, które szkalują wizerunek przede wszystkim straży miejskiej i pracowników, w negatywny sposób wpływa na ich pracę" - powiedział radiuCENTRUM Dariusz Hybś, komendant Straży Miejskiej Kalisza.

na fot.: Dariusz Hybś / komendant Straży Miejskiej Kalisza

Odpiera też zarzuty skierowane w jego stronę i zaznacza, że są to pomówienia. Zapowiada, że wyciągnie z tego odpowiednie konsekwencje prawne.

Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski potwierdza, że od początku jego kadencji otrzymuje informacje o trwającym konflikcie między strażnikami a komendantem: "W mojej ocenie nic takiego na ten moment się nie dzieje, aby trzeba było interweniować w jakiś sposób bardziej zdecydowany. Mam wrażenie w straży miejskiej doszło bardziej do konfliktu personalnego."

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

A to - zdaniem prezydenta Kinastowskiego - nie powód, aby ktoś musiał stracić pracę. Jednocześnie apeluje do kaliskich municypalnych i Komendanta Straży Miejskiej Kalisza, aby spróbowali zażegnać konflikt.

***

Oświadczenie komendanta Straży Miejskiej wobec akcji protestacyjnej

Ja niżej podpisany oświadczam, iż przekazane przez zastępcę związków zawodowych informacje do publicznej wiadomości zawierają nieprawdziwe treści, które w sposób rażący naruszają wizerunek kaliskiej Straży Miejskiej. W kaliskiej jednostce pracują dobrzy, wykwalifikowani strażnicy miejscy. Uważam, iż wewnętrzne konflikty zarówno organizacyjne jak i finansowe nie powinny przyczyniać się do naruszenia dotychczasowego dobrego wizerunku Straży Miejskiej. Na wstępie chciałbym wyjaśnić, iż w roku 2018 otrzymałem propozycję zmiany warunków umowy o pracę, z której nie skorzystałem. Po wyjaśnieniu sprawy z moim ówczesnym przełożonym, kwestia ta została ostatecznie zakończona i sprawa ta nie powinna być przedmiotem zainteresowania przedstawiciela związków zawodowych. Jako kierownik jednostki zaprzeczam nieprawdziwym informacjom dotyczącym "pogarszającej się sytuacji w Straży Miejskiej”, Stwierdzenie to jest bardzo ogólne.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, odpowiednio zareagowałbym. O wizerunek i pozytywny odbiór działań straży miejskiej zabiegam od kilku lat. Uważam, iż ogólnikowe wskazywanie na pogarszającą się sytuację, bez podania konkretnych przykładów, jest opinią krzywdząca wobec strażników miejskich. Nieprawdą jest, iż wszyscy strażnicy podpisali votum nieufności. Sposób sporządzenia przedmiotowego pisma przez zastępcę przewodniczącego związków zawodowych był wręcz zmanipulowany i podany do wiadomości strażników post factum. Nieprawdą jest również, iż protest powstał za namową prezydenta. Prezydent do sprawy podszedł obiektywnie i zaproponował ugodowe rozwiązanie sporu poprzez zewnętrzne mediatorki. Jednakże w momencie rokowania pozytywnego rozstrzygnięcia konfliktu zastępca związków zawodowych zerwał je oświadczając, że musi dojść do sporu, ponieważ obiecał strażnikom akcję protestacyjną. W piśmie dotyczącym sporu oprócz postulatów, do których przychylnie się ustosunkowałem zawarto kwestię podwyżek uposażenia o kwotę 500 złotych z wyrównaniem od początku 2019 r. Ponieważ nie jestem dysponentem przydzielanego w danym roku budżetu nie mogłem bezpośrednio odnieść się do żądania. Nadmieniam, że w 2019 roku wszyscy strażnicy otrzymali podwyżkę uposażenia a zarobki kaliskich strażników są na dobrym poziomie porównując z uposażeniami innych strażników zatrudnionych w dużych miastach bądź urzędników kaliskiego magistratu. Jeśli chodzi o kwestię mobbingu, nie stwierdziłem, ani też nie zauważyłem, by jakikolwiek strażnik dokuczał, zastraszał lub upokarzał innego strażnika. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji podjąłbym odpowiednie kroki. W kwestii kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy daleki bym był od przekazywania informacji dotyczącej jej przebiegu w trakcie jej trwania. Dodatkowo mówienie o licznych poważnych nieprawidłowościach jest sformułowaniem nieprawdziwym.

W wystąpieniu pokontrolnym dokonano m. in. następujących zmian:

1. Regulamin zawierał „stary zapis” dotyczący pracy szkodliwej kobiet. Zapis zmieniono na nowy, obowiązujący, który dotyczy również kobiet w ciąży, i kobiet, które pracują w warunkach szkodliwych.

2. Dokonano zmiany zapisu okresu rozliczeniowego z grafiku w regulamin.

3. W kwestii 35 godzinnej przerwy na odpoczynek miały miejsce sytuacje, że strażnik był wzywany do pracy o 2 czy 3 godziny wcześniej. Były to wyjątkowe sytuacje dotyczące zastępstwa w przypadku nagłej absencji strażnika.

4. W grafiku służb soboty i niedziele oraz dni świąteczne zaznaczane były kolorem szarym. Teraz dni wolne zaznaczane są odpowiednimi kolorami (zielony i czerwony).

5. Państwowa Inspekcja Pracy wykazała, iż nagłe wezwania do służby strażnika miejskiego nie mogą odbywać się w tym samym dniu. W związku z powyższym strażników wzywamy z jednodniowym wyprzedzeniem.

6. Strażnicy domagają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu podstawowym. W tej sprawie posiadam opinię eksperta prawa pracy, z której jednoznacznie wynika, że czas szkolenia nie jest czasem pracy i nie należy wypłacać dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto uważam, że sprawa ta powinna być uregulowana ustawowo i osobiście przedstawię stosowne wnioski na komisji bezpieczeństwa związku miast polskich. Dodaję, iż kandydat na strażnika uczestniczący w szkoleniu podstawowym ma zapewniony pełny pobyt z wyżywieniem, opłacony koszt przejazdu oraz pobiera w tym okresie pełne uposażenie.

7. Inspekcja Pracy w piśmie związków zawodowych w sprawie przeprowadzenia kontroli otrzymała informację o błędnym zapisie w regulaminie wynagradzania dotyczącym godzin przepracowanych w porze nocnej. W tej sprawie w 2014 roku zawarto na prośbę przedstawicieli związków zawodowych umowę obejmującą wypłatę tych należności w kwocie wyższej niż przewidują przepisy kodeksu pracy. Jednakże w trakcie zmiany zapisu regulaminu powstał błąd zmieniający literalnie jego brzmienie. Wykorzystując zaistniałą pomyłkę strażnicy domagają się kolejnych dodatkowych pieniędzy.

W sprawie punktu 6. i 7. moje stanowisko jest odmienne, dlatego procedura przyjmuje, iż w powyższej sprawie musza być przeprowadzone czynności wyjaśniające. Dlatego strażnicy otrzymali informację o przysługującym im prawie występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego dopiero w przypadku ewentualnego skierowania sprawy do Sądu. Reasumując, treści i informacje przekazane do publicznej wiadomości były nieprawdziwe naruszające wizerunek kaliskiej jednostki. Uważam, że w Straży Miejskiej Kalisza pracują strażnicy w sposób profesjonalny i oddany społeczności lokalnej. Powstające konflikty wewnętrzne nie powinny psuć dotychczasowego dobrego wizerunku, na który uporczywie przez lata pracowaliśmy zdobywając go zarówno w środowisku lokalnym, wojewódzkim a także ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Osobiście czuję się pokrzywdzony w stosunku do przekazanych do publicznej wiadomości nieprawdziwych informacji, które to mogą przyczynić się do utraty zaufania społecznego, na które przez wiele lat pracowałem.

W związku z powyższym zamierzam w tej sprawie podjąć stosowne kroki prawne.

Dariusz Hybś
Komendant Straży Miejskiej Kalisza

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).